دی ۱, ۱۴۰۰

آوسبیلدونگ رشته مکانیک در آلمان

صنعت خودرو بزرگترین شاخه صنعت تولید و با اختلاف عمده ترین شاخه صنعت در آلمــان از نظر فروش است. تولید خودرو مستلزم خرید قطعات و مــواد […]