اخذ پذیرش تضمینی تحصیل از راه دور بدون نیاز به مدرک زبان به همراه مدرک بین المللی

ویژگی های تحصیل از راه دور: